PRIVACYVERKLARING

Privacy Verklaring
Jelien.Nu, gevestigd aan Zomerweg 50a, 6996 DT in Drempt, is verantwoordelijk voor de
verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
Website: https://jelien.nu
Adres: Zomerweg 50a, 6996 DT Drempt
Telefoonnummer: +31(0)630087849
Jelien Muller Kobold – Lammers is de Functionaris Gegevensbescherming van Jelien.Nu
Zij is te bereiken via e-mailadres: contact@jelien.nu

Persoonsgegevens die wij verwerken
Jelien.Nu verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of
omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de
persoonsgegevens die wij verwerken:
 Voor- en achternaam
 Geboortedatum
 Adresgegevens
 Telefoonnummer
 E-mailadres
 IP-adres
 Skype-adres
 Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze
website aan te maken, in correspondentie en telefonisch of via Skype.
 Locatie gegevens
 Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat
dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 Lijst met contactgegevens van de klant via een app
 Internetbrowser en apparaat type
 Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over
websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of
voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders
dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen
dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben
verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via contact@jelien.nu, dan
verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Jelien.Nu verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 Het afhandelen van jouw betaling
 Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te
kunnen voeren
 Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 Om goederen en diensten bij je af te leveren
 Jelien.Nu analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te
verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw
voorkeuren.
 Jelien.Nu verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn,
zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Geautomatiseerde besluitvorming
Jelien.Nu neemt GEEN op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken
die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die
worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens
(bijvoorbeeld een medewerker van Jelien.Nu) tussen zit.
Jelien.Nu gebruikt de volgende computerprogramma’s:
 WordPress (website)
 Mailchimp (nieuwsbrieven)
 LearnDash (online leeromgeving).

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Jelien.Nu bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende
bewaartermijnen, als je klant bent of bent geweest worden je gegevens 7 jaar bewaard i.v.m.
de Belastingdienst. Andere gegevens worden bewaard zolang jij op de mailinglijst staat.
Je bent zelf in staat je uit te schrijven voor de nieuwsbrief, deze uitschrijving wordt binnen 4
weken verwerkt, waarna je gegevens gewist zijn.

Delen van persoonsgegevens met derden
Jelien.Nu deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is
voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke
verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een
bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en
vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Jelien.Nu blijft verantwoordelijk voor deze
verwerkingen. De gegevens worden gedeeld met de boekhouder, webhosting, webmaster en
personal assistent.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Jelien.Nu gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die
geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste
bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De
cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en
jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden
bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website
optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat
deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen
via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast
heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of
bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Jelien.Nu en heb
je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan
indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar
jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage,
correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot
intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens
sturen naar contact@jelien.nu.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een
kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto,
MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort),
paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .
Jelien.Nu wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen
bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-
ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Jelien.Nu neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed
beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via ons e-mailadres
contact@jelien.nu.