ALGEMENE VOORWAARDEN

Jelien.Nu

Versie: Juli 2021

Artikel 1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. Jelien.Nu/opdrachtnemer: het uitvoerende bedrijf dat, individueel of aan een groep personen, coachsessies of workshops op maat aanbiedt.
  2. Diensten: alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die Jelien.Nu aanbiedt en vóór of uit naam van de Opdrachtgever zal verrichten.
  3. Opdrachtgever: degene die het bovengenoemde bedrijf wenst in te schakelen voor het uitvoeren van een dienst.
  4. Overeenkomst: een overeenkomst waarbij de Opdrachtgever zich aan de diensten van Jelien.Nu verbindt, totdat de diensten vanuit Jelien.Nu zijn geleverd.
  5. Contractperiode: de overeengekomen, vooraf bepaalde tijdsduur van een opdracht tussen de Opdrachtgever en Jelien.Nu.

Artikel 2. Het aangaan van de overeenkomst

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, welke door de Opdrachtgever zijn aangevraagd en door de Opdrachtnemer zijn aanvaard volgens artikel 2.3.
  2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op iedere overeenkomst waarbij voor de uitvoering van de diensten, door de Opdrachtnemer derden worden betrokken.
  3. Overeenkomst van een dienst komt tot stand doordat partijen mondeling of schriftelijk een afspraak maken.
  4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing indien de Opdrachtgever gebruik wilt maken van aanvullende diensten van de Opdrachtnemer.
  5. Nadat de Opdrachtgever zich heeft aangemeld voor een van de diensten van de Opdrachtnemer, dient de Opdrachtgever vooraf de betaling te voldoen om zich te verzekeren van deelname.
  6. In geval dat de Opdrachtgever niet tijdig heeft betaald, dan staat de Opdrachtnemer in haar recht om de Opdrachtgever niet deel te laten nemen aan de gevraagde dienst.
  7. Indien de Opdrachtgever minderjarig is, is de handtekening van de ouders en/of voogd vereist.

Artikel 3. Werking van de diensten

  1. De Opdrachtnemer staat voor zichzelf in met betrekking tot haar expertise, kennis en kunde om de dienst goed uit te kunnen voeren.
  2. De Opdrachtgever voert, in hoeverre dit mogelijk is, de aanwijzingen van de Opdrachtnemer uit.
  3. De Opdrachtgever gebruikt, in hoeverre het kan, de door de Opdrachtnemer voorgestelde hulpmiddelen.
  4. De honden die worden ingezet moeten te allen tijden op een positieve trainingsmanier worden behandelt.
  5. De Opdrachtnemer heeft het recht haar hond(en) los te laten lopen, tenzij anders afgesproken.
  6. De Opdrachtnemer heeft het recht diensten te weigeren. Dit dient wel tijdig door te worden gegeven aan de Opdrachtgever.
  7. De Opdrachtnemer heeft het recht om haar diensten tijdelijk op non-stop te zetten in verband met vakantie of belemmerende omstandigheden.
  8. De Opdrachtgever dient in bezit te zijn van een WA-verzekering.

Artikel 4. Beëindiging van de overeenkomst

  1. De overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Opdrachtnemer eindigt na het verstrijken van de contractperiode zonder dat opzegging van beide partijen nodig is.
  2. Als beide partijen een overeenstemming hebben bereikt, dan is een tussentijdse beëindiging van de dienst mogelijk.

Artikel 5. Geheimhouding

5.1 De Opdrachtnemer zal alle verstrekte informatie tussen haar en de Opdrachtgever als vertrouwelijk beschouwen en daar naar handelen.

Artikel 6. Betaling

  1. Betaling dient steeds te worden voldaan binnen 30 dagen na de factuurdatum, op een door de Opdrachtnemer aan te geven rekeningnummer, tenzij schriftelijk anders door Opdrachtnemer is aangegeven. De Opdrachtnemer is gerechtigd om periodiek te factureren.
  2. Indien de Opdrachtgever niet binnen de 30 dagen de factuur betaald, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is dan de Opdrachtnemer over het openstaande bedrag de daarbij behorende wettelijke rente schuldig.
  3. De Opdrachtgever kan de dienst tot 14 dagen van te voren kosteloos annuleren, daarna wordt er geen geld meer gerestitueerd.

Artikel 7. Overmacht

  1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, dat alles waarop de Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen of niet in staat kan zijn haar verplichtingen na te komen.
  2. De Opdrachtnemer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

  1. De Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor het niet optreden van door de Opdrachtgever gewenste resultaat. Desalniettemin zal de Opdrachtnemer, wat binnen haar expertise, kennis en kunde ligt, haar uiterste best doen om het gewenste resultaat te bereiken.
  2. Deelname is voor de Opdrachtgever op eigen risico en blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het gedrag en welzijn van mens en dier.
  3. De Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade naar aanleiding van het niet nakomen van aanwijzingen bij het uitvoeren van de dienst.

Artikel 9. Intellectuele eigendom

  1. De Opdrachtnemer behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.
  2. De Opdrachtnemer heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht

Artikel 10. Vindplaats en wijziging voorwaarden

  1. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.
  2. De Opdrachtnemer mag te allen tijden tussendoor de algemene voorwaarden wijzigen. De nieuwste versie van de voorwaarden zal op de website worden geplaatst.